Over Maak het met Techniek

Over Maak het met Techniek - Maak Het Met Techniek

Tekort aan technisch personeel

Er is een groot tekort aan technisch en technologisch personeel en de vraag naar goed opgeleide vakmensen neemt de komende jaren alleen maar toe. Te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Het is daarom van belang dat meer jongeren geïnteresseerd raken in een baan in de techniek.

Om dit voor elkaar te krijgen, hebben het onderwijs en het bedrijfsleven de handen ineen geslagen en is in een groot aantal regio’s het initiatief Sterk Techniek Onderwijs gestart. Deelnemers aan dit project zetten zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van het technisch onderwijs en het aanwakkeren van het enthousiasme van jongeren voor een baan in de techniek. 

Sterk Techniek Onderwijs het Gooi

Het platform Maak het met Techniek is bedacht door Sterk Techniek Onderwijs het Gooi, een samenwerkingsverband van scholen uit het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en het bedrijfsleven.

Het doel van Maak het met Techniek is alle kinderen in het Gooi hun talenten voor techniek te laten ervaren, zodat kinderen al in een vroeg stadium enthousiast worden over een toekomst in de techniek en technologie. Daarnaast dient er meer afstemming en aansluiting te komen op het thema Techniek in de keten po-vo-mbo. 

Techniek in de keten po-vo-mbo

Door onder meer het ontbreken van (technische) faciliteiten op de basisscholen zijn er grote verschillen tussen basisscholen in de vormgeving en de ontwikkeling van het vak Wetenschap en Techniek (W&T). Het basisonderwijs zou eigenlijk meer moeten profiteren van de knowhow die er is in het vmbo. 

De vmbo-scholen hebben het basisonderwijs namelijk wat te bieden: vakkennis, praktisch leren, faciliteiten in huis en een netwerk van bedrijven en vervolgonderwijs (mbo). Daarbij heeft het vmbo er een groot belang bij. De deelname aan de beroepsgerichte leerwegen daalt, onder meer door opwaartse druk. Daarbinnen heeft het technisch vmbo te maken met een negatief imago en onbekendheid. Door samenwerking met het basisonderwijs kan het vmbo zich laten zien. Samenwerking vanuit een collectieve ambitie en het benutten van ieders kracht moet leiden tot sterke doorlopende technische profielen.

Gewenste resultaten

Maak het met Techniek maakt onderdeel uit van het totale project Sterk Techniekonderwijs het Gooi en moet leiden tot 3 resultaten:

  • Doorlopende leerlijn Techniek po – vmbo 

Het programma van Wetenschap & Techniek (po) sluit aan op het oriënteringsprogramma Techniek van de onderbouw van het vmbo (LOB) en op de technische profielen van de bovenbouw van het vmbo (incl. media). 

  • Technolab 

Het ontwikkelen en vormgeven van een zgn. “Technolab” op de vier vmbo-scholen gesitueerd op College De Brink in Laren, op het Hilfertsheem College in Hilversum, op Groot Goylant in Hilversum en op Yuverta in Naarden. De Technolabs zijn gericht op groep 7- en 8-leerlingen van het basisonderwijs en zijn zodanig ingericht dat leerlingen spelenderwijs en middels ‘trial and error’ kennismaken met moderne techniek en technologie vanuit de zeven werelden van techniek (Wetenschap en Techniek). Het onderwijsaanbod kenmerkt zich door leeractiviteiten welke zich middels de cyclus van ontwerpend leren richten op zowel de ontwerp- maak- als de digikunde of een combinatie hiervan.

Het Technolab is een hotspot om basisscholen te ondersteunen bij het vormgeven van beroeps- en praktijkgericht techniekonderwijs.

Tevens zijn de Technolabs beschikbaar voor onderbouwleerlingen van het vmbo welke middels leerervaringen binnen techniek en technologie op zoek gaan naar hun talenten en interesses.

  • Een professionaliserings- en ondersteuningsprogramma voor leerkrachten po 

Leerkrachten basisonderwijs in de eerste fase ontzorgen en geleidelijk meenemen naar de eindfase waarin ze, door de vmbo-docenten, zijn toegerust met technische vaardigheden. Concrete materialen zijn ontwikkeld voor de verbinding tussen po en vmbo: modules, draaiboeken, lessenseries, leskisten en leerlijnen, gericht op vaardigheden (onderzoekend leren) als inspiratie en handvat.

Bovenstaande resultaten moeten in zijn algemeenheid zorgen voor een beter en positiever beeld van technisch vmbo, waardering van praktische leerstijl/talent door leerkrachten po, leerlingen en ouders. En een positief en actueel beeld van technologie en techniek. Het belangrijkste dat we willen bereiken is het aantrekkelijker maken van het techniekonderwijs.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Raymond Kok, projectleider STO het Gooi, via tel. nr. 06-53298062.

We willen alle kinderen in het Gooi hun talent voor techniek laten ervaren.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief

Partners

Over Maak het met Techniek - Maak Het Met Techniek