Kies voor Techniek!

De vraag naar personeel in het Gooi groeit en in het bijzonder die naar technisch personeel. Aan deze vraag willen we voldoen. Door de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren en te versterken, zullen leerlingen in het (v)mbo vaker kiezen voor een technische opleiding. 

Dit is een lastige opgave omdat de prognoses van de ontwikkeling van de leerlingaantallen in het vmbo in de regio een weinig florissant beeld laten zien. In de periode van 2018-2028 daalt het aantal leerlingen in de bovenbouw van het vmbo naar verwachting met 13,25%.

Hier gaan we voor
De activiteiten van het project Sterk Techniekonderwijs (STO) het Gooi zijn er op gericht om meer jongeren te enthousiasmeren voor een toekomst in de techniek. STO zet de komende vier jaar in op de volgende resultaten:

  • een toename van het aantal leerlingen dat technisch vmbo volgt;
  • een toename van het aantal leerlingen in het vmbo dat vanuit een niet-technisch profiel of de theoretische leerweg/mavo één of meerdere technische keuzevakken volgt;
  • een verhoging van de instroom vanuit de vmbo-afdelingen in het Gooi naar technische mbo-opleidingen;
  • een toename van de gediplomeerde uitstroom uit technische mbo-opleidingen in de regio.

Jaarlijks wordt de ontwikkeling van de leerlingaantallen in grafieken in beeld gebracht om voorlopige conclusies te trekken van de effecten van de STO-activiteiten.

Grafiek 1: Leerlingen Techniek (profiel en keuzevakken) per vmbo-school

Groei!
Het totaal aantal leerlingen Techniek (profielvakken en keuzevakken) is in 2020 t.o.v. 2019 met 22 leerlingen gegroeid. Deze groei is in belangrijke mate veroorzaakt doordat meer leerlingen een technisch keuzevak kozen.

Toelichting

College De Brink: Technische profielen: bwi, pie, mt en mvi; leerlingen uit niet-Techniek profielen kunnen geen technische keuzevakken kiezen. Resultaat ontwikkeling leerlingaantallen: bwi: stabiel (0); pie: krimp (-5); mt: groei (+8); mvi: krimp (-14).

Hilfertsheem College: Technische profielen: bwi en pie; leerlingen uit niet-Techniek profielen kunnen technische keuzevakken kiezen; alle leerlingen van leerjaar 3 volgen een mvi keuzevak. Resultaat ontwikkeling leerlingaantallen: bwi: groei (+14); pie: krimp (-7); technische keuzevakken: groei (+12).

Groot Goylant (incl. Mediaschool): Technische profielen: mvi; leerlingen uit niet Techniek profielen kunnen technische keuzevakken kiezen. Resultaat ontwikkeling leerlingaantallen: mvi: krimp (-3); technische keuzevakken: groei (+13).

Wellantcollege: geen technische profielen; leerlingen kunnen een technisch keuzevak kiezen. Resultaat ontwikkeling leerlingaantallen: technisch keuzevak: groei (+4).

Andere profielen

Grafiek 2 laat zien hoe de groei van de leerlingen in de Techniek zich verhoudt tot de andere profielen in het vmbo in de regio.

Grafiek 2: Percentage leerlingaantallen Techniek profielen t.o.v. percentages leerlingaantallen niet-Techniek profielen op het vmbo in het Gooi

Kies voor Techniek! - Maak Het Met Techniek